Regulamin

 

REGULAMIN ALBICLA.COM

Let AlBiCla - Let All Be Clear

ALBICLA jest bezpłatnym serwisem społecznościowym umożliwiającym wolną od cenzury wymianę myśli, idei, opinii.

Nie ingerujemy w udostępniane przez użytkowników treści, chyba że naruszają one prawo.

Poniżej znajduje się Regulamin ALBICLA, który w szczególności określa zasady świadczenia usług przez ALBICLA, a także są wskazuje na jakie warunki godzą się Użytkownicy ALBICLA.

 

Poszczególne rozdziały zawierają:

         I.            Definicje pojęć użytych w Regulaminie

       II.            Warunki niezbędne do rozpoczęcia korzystania z ALBICLA

     III.            Funkcje ALBICLA

    IV.            Zasady korzystania z ALBICLA

      V.            Odpowiedzialność Użytkowników

    VI.            Zablokowanie Konta/usunięcie treści

   VII.            Odpowiedzialność ALBICLA

 VIII.            Reklamacje i rozwiązywanie sporów

     IX.            Prawa Użytkownika

       X.            Prawa autorskie

     XI.            Dane osobowe

   XII.            Postanowienia końcowe

 

 

        I.            Definicje:

1.       Regulamin- niniejszy dokument, w którym zawarte są reguły korzystania z serwisu ALBICLA.COM;

2.       ALBICLA- serwis społecznościowy dostępny pod adresem https://albicla.com/;

3.       Usługodawca- właściciel ALBICLA: Słowo Niezależne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 02-056, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000246403, kapitał zakładowy 247 000 zł w całości wpłacony, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5252351210, REGON: 140377118;

4.       Rejestracja- proces polegający na wypełnieniu formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Użytkownika;

5.       Użytkownik- każdy podmiot po dokonaniu Rejestracji, korzystający z ALBICLA;

6.       Konto Użytkownika- odrębna część ALBICLA zabezpieczona loginem i hasłem, udostępniona Użytkownikowi;

7.       Logowanie- proces polegający na autoryzowaniu Użytkownika w celu udzielenia mu dostępu do Konta Użytkownika;

8.       Licencja- niewyłączna, nieodpłatna licencja udzielana Użytkownikom na korzystanie z ALBICLA na zasadach określonych w Regulaminie;

9.       Umowa- umowa zawarta między Usługodawcą a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie usług w ramach ALBICLA na zasadach opisanych w Regulaminie, a także każda umowa zawarta za pośrednictwem ALBICLA między Usługodawcą a Użytkownikiem;

10.   Profil- odrębna część ALBICLA dotycząca jednego Użytkownika;

11.   Profil oficjalny- Konto Użytkownika należące do instytucji publicznej lub powszechnie rozpoznawalnej osoby;

12.   Post- wiadomość umieszczona przez Użytkownika w ramach swojego Konta Użytkownika;

      II.            Warunki niezbędne do rozpoczęcia korzystania z ALBICLA

1.       W celu korzystania z ALBICLA konieczne jest:

a.       Posiadanie urządzenia elektronicznego przekazującego dane teleinformatyczne (komputer, smartfon, tablet itp.) posiadającego system operacyjny- warto mieć aktualną wersję systemu, w innym przypadku może dojść do gorszego funkcjonowania ALBICLA;

b.       Posiadanie dostępu do sieci Internet;

c.       Posiadanie aktywnego adresu mailowego;

d.       Posiadanie zainstalowanej na urządzeniu przeglądarki internetowej- warto mieć przeglądarkę uaktualnioną do najnowszej wersji, w innym przypadku może dojść do gorszego funkcjonowania ALBICLA.

2.       ALBICLA przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych a także dla podmiotów prawnych i innych organizacji posiadających co najmniej osobowość prawną. W imieniu osoby publicznej/firmy/instytucji czy innej organizacji może działać osoba prawnie umocowana do reprezentowania danego podmiotu.

3.       ALBICLA nie jest przeznaczona dla:

a.       Osób niepełnoletnich

b.       Osób skazanych za przestępstwa seksualne

c.       Osób, których Konto Użytkownika na ALBICLA zostało wcześniej zablokowane z uwagi na naruszenie Regulaminu

4.       Jeżeli osoba spełnia wymóg zapisu II.2. Regulaminu i nie podlega wykluczeniu na mocy zapisu II.3. Regulaminu, aby móc korzystać z ALBICLA powinna założyć Konto Użytkownika.

5.       Zakładanie Konta Użytkownika polega na uzupełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://albicla.com/zarejestruj

6.       Dane i informacje, które należy uzupełnić by założyć Konto Użytkownika to:

a.       Imię i nazwisko/ nazwa użytkownika

b.       Adres e-mail

c.       Hasło

d.       Powtórzyć ustanowione Hasło

e.       Wybrać Kraj będący miejscem zamieszkania lub siedzibą w przypadku podmiotów posiadających osobowość prawną- domyślnym krajem jest POLSKA

f.        Wybrać jedną z opcji:

1. Profil prywatny

2. Profil oficjalny (przy zaznaczeniu tej opcji konieczne jest określenie czy Profil będzie należał do sieci społeczności ALBICLA poprzez interakcje z innymi Użytkownikami czy też kontem informacyjnym- publikującym komunikaty właściciela Profilu z możliwością ich komentowania)

7.       Po uzupełnieniu danych wskazanych w II.5 Regulaminu należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności dostępnymi na ALBICLA i zaakceptować ich treści.

8.       Często z uwagi na ochronę ALBICLA przed zakładaniem Kont przez maszyny lub programy, osoba zakładająca Konto Użytkownika będzie zobowiązana do zaznaczenia pola „nie jestem robotem”.

9.       Po wykonaniu ww. czynności w celu założenia Konta Użytkownika należy kliknąć przycisk „Utwórz Konto”. Na podany w formularzu rejestracyjnym adres mailowy zostanie wysłana wiadomość mailowa z linkiem aktywacyjnym Konto Użytkownika. Należy kliknąć ten link lub skopiować go do przeglądarki i otworzyć. Po wykonaniu tych czynności Konto Użytkownika jest aktywne a osoba zakładająca Konto staje się Użytkownikiem w rozumieniu Regulaminu.

10.   Jeżeli osoba nie spełnia warunków korzystania z ALBICLA lub nie akceptuje treści Regulaminu czy też Polityki Prywatności, to w takim wypadku nie powinna zakładać Konta Użytkownika na ALBICLA a założone Konto Użytkownika usunąć.

11.   Wykorzystane na potrzeby zakładania Konta Użytkownika Hasło musi zawierać od 8 do 32 znaków. Zalecamy tworzenie tzw. haseł trudnych zawierających duże i małe litery, cyfry, znaki. W żadnym wypadku nie należy udostępniać Hasła osobom trzecim.

12.   Adres mailowy Użytkownika będzie służył do komunikacji Usługodawcy z Użytkownikiem dotyczącej korzystania z ALBICLA. Wykorzystanie adresu mailowego Użytkownika do innych celów wymaga wyraźnej zgody Użytkownika wyrażonej poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów podczas Rejestracji lub dokonanych w ramach edycji Konta Użytkownika. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika są ujęte w rozdziale XI Regulaminu i szerzej w Polityce Prywatności.

 

    III.            Funkcje ALBICLA

1.       Każdorazowo w celu korzystania z ALBICLA należy się Zalogować podając adres e-mail i Hasło wpisane podczas dokonywania Rejestracji.

2.       Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość wykorzystywania możliwości ALBICLA i przede wszystkim może:

a.       Tworzyć swój Profil i go edytować

b.       Obserwować inne Profile

c.       Dodawać Profile do Znajomych

d.       Tworzyć Posty

e.       Komentować Posty

f.        Udostępniać Posty

g.       Polubić Posty

h.       Tworzyć wydarzenia/sondy/ankiety

i.         Publikować zdjęcia i filmy

3.       Usługodawca będzie wprowadzał kolejne funkcje w ALBICLA mające na celu: usprawnienie korzystania z ALBICLA, ułatwienie wchodzenia w interakcje z innymi Użytkownikami, czy też zwiększające zadowolenie Użytkowników z korzystania z ALBICLA.

4.       W ramach swojego Konta Użytkownik ma możliwość edytowania swojego Profilu. Istnieje możliwość dodania do własnego Profilu miasta zamieszkania lub siedziby i dodania krótkiego opisu- „BIO”.

5.       Użytkownik samemu decyduje komu udostępnia Posty, wybierając jedną z opcji przy Poście: „publiczny/znajomi/ja”.

6.       Użytkownik ma możliwość budowania listy osób obserwujących i znajomych według własnego uznania. Dlatego też, w przypadku braku chęci kontaktu z danym Użytkownikiem można skorzystać z opcji „Wycisz”.

7.       W przypadku gdy Użytkownik zauważy treści niezgodne z Regulaminem w szczególności naruszające zasady korzystania z ALBICLA wskazane w rozdziale IV Regulaminu powinien zgłosić naruszenie Usługodawcy korzystając z opcji „Zgłoś naruszenie” dostępnej na ALBICLA.

8.       Użytkownik powinien zapoznać się z funkcjonalnością ALBICLA i mieć świadomość, że korzysta z ALBICLA na własną odpowiedzialność.

9.       Z uwagi na fakt, że ALBICLA jest serwisem bezpłatnym, koszty utrzymania ALBICLA będą pochodziły z wyświetlanych reklam lub artykułów sponsorowanych. Usługodawca dołoży wszelkich starań by wyświetlane reklamy nie zmniejszały komfortu korzystania z ALBICLA a artykuły sponsorowane były merytoryczne.

 

 

    IV.            Zasady korzystania z ALBICLA

1.       ALBICLA jest serwisem społecznościowym dla każdego, niezależnie od wyznawanych poglądów. ALBICLA nie stosuje cenzury treści. Wolność wypowiedzi jest nadrzędną wartością przyświecającą ALBICLA.  Jeżeli Użytkownik nie narusza zasad ALBICLA to jego Konto Użytkownika nie zostanie zablokowane a udostępnione treści nie zostaną zablokowane.

2.       Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto. W przypadku założenia kilku Kont z wykorzystaniem tych samych danych Usługodawca ma prawo do zablokowania Kont i wezwania Użytkownika do złożenia wyjaśnień.

3.       Użytkownik jest zobowiązany do posługiwania się własnymi, prawdziwymi danymi. Użytkownik powinien aktualizować swoje dane korzystając z opcji Edycji Profilu.

4.       Usługodawca potwierdza, że właścicielem całej treści wprowadzonej za pomocą Konta Użytkownika jest sam Użytkownik.

5.       Użytkownik zobowiązany jest korzystać z ALBICLA tylko w sposób zgodny z przeznaczeniem serwisu. Użytkownik nie ma prawa podejmować działań mających lub mogących zakłócać pracę ALBICLA. Użytkownik nie może sam ani przy udziale osób trzecich zmieniać, obchodzić czy też łamać zabezpieczeń ALBICLA, jak również nie może wywierać negatywnego wpływu na ALBICLA powodując jego uszkodzenie lub doprowadzając do jego przeciążenia.

6.       Użytkownik nie ma prawa do kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania całości czy też części ALBICLA w sposób wykraczający poza przyznaną Użytkownikowi Licencję.

7.       Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania ALBICLA jeżeli inny Użytkownik lub osoba trzecia będą dochodzić wobec niego roszczeń w związku z naruszeniem prawa przez Użytkownika przy wykorzystaniu w jakimkolwiek zakresie ALBICLA.

8.       Użytkownik nie może wykorzystywać danych osobowych innych Użytkowników czy osób trzecich do których uzyskał dostęp poprzez ALBICLA do innych celów niż związane z działalnością w ramach ALBICLA.

9.       Użytkownik w swoim własnym zakresie i na własny koszt zapewnia sobie sprzęt, oprogramowanie i dostęp do Internetu w celu korzystania z ALBICLA. W przypadku problemów technicznych Użytkownik może uzyskać pomoc od Usługodawcy w zakresie uruchomienia i korzystania z ALBICLA.

10.   Użytkownik może wystąpić do ALBICLA o nadanie dla Konta tytułu „Profil oficjalny”. Stworzenie „Profilu oficjalnego” jest możliwe po przesłaniu na e-mail kontakt@albicla.com prośby, wraz z opisaniem uzasadnienia tej prośby. Wnioski pozostają do uznania ALBICLA, która może podjąć próbę weryfikacji.

 

 

      V.            Odpowiedzialność Użytkowników

1.       Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.

2.       Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody poniesione przez Usługodawcę, innych Użytkowników lub osoby trzecie w związku z działaniem lub zaniechaniem Użytkownika przy korzystaniu z ALBICLA.

3.       Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z ALBICLA w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za swoje działania w ramach Konta Użytkownika.

4.       Użytkownik zobowiązuje się do nieumieszczania w ALBICLA treści wulgarnych, obrażających inne osoby, dyskryminujących z jakiegokolwiek powodu, godzących w dobre imię innych osób, w tym godzące w Usługodawcę, Użytkowników lub osoby trzecie. Powyższe dotyczy także komunikowania się z Usługodawcą, Użytkownikami i osobami trzecimi. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenia w tym zakresie.

5.       Wszelkie powinności wynikające z przepisów prawa dotyczące publikacji treści, obowiązków i praw autorskich leżą po stronie Użytkownika.

6.       Pełna odpowiedzialność za tworzone i udostępniane treści spoczywa na Użytkowniku.

7.       Użytkownik odpowiada za zabezpieczenie swoich danych dostępowych do Konta Użytkownika. W przypadku podejrzenia, że dane dostępowe posiada osoba nieupoważniona Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Usługodawcę.

8.       Użytkownik zobowiązany jest korzystać z ALBICLA tylko w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Użytkownik nie ma prawa podejmować działań mających lub mogących zakłócać pracę ALBICLA. Użytkownik nie może sam ani przy udziale osób trzecich zmieniać, obchodzić czy też łamać zabezpieczeń ALBICLA, jak również nie może wywierać negatywnego wpływu na ALBICLA powodując jego uszkodzenie lub doprowadzając do jego przeciążenia.

 

 

    VI.            Zablokowanie Konta/Usunięcie treści

1.       W przypadku otrzymania zgłoszenia o naruszeniu Regulaminu przez Użytkownika lub powzięcia tej informacji samodzielnie przez Usługodawcę, Usługodawca ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do ALBICLA.

2.       Przed podjęciem działania w sprawie blokady Konta Usługodawca może zwrócić się do Użytkownika o przekazanie wyjaśnień.

3.       Użytkownik, wobec którego doszło do zablokowania Konta może złożyć Reklamację na zasadach przewidzianych w rozdziale VIII Regulaminu.

 

  VII.            Odpowiedzialność ALBICLA

1.       Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian w oprogramowaniu, wprowadzania dodatkowych usług, usuwaniu usług, zmian w wyglądzie ALBICLA a także w każdym elemencie systemu ALBICLA. W żadnym wypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkody wynikłe z wprowadzonych zmian.

2.       Usługodawca informuje, że zastrzega sobie prawo do czasowej dezaktywacji ALBICLA w celu dokonania konserwacji, modyfikacji lub ulepszania ALBICLA. W każdym takim wypadku Usługodawca dołoży starań by wykonać te czynności w sposób możliwie najmniej dokuczliwy dla Użytkowników.

3.       Czasowy brak dostępu do ALBICLA lub utrudnienie korzystania z usługi nie może być podstawą do odszkodowania względem Usługodawcy.

4.       ALBICLA dostępne jest dla Użytkowników przez całą dobę. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkich przerw wynikających z okresowej konserwacji systemu lub spowodowanych zdarzeniami losowymi.

5.       Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść prezentowaną przez Użytkownika poprzez ALBICLA jak i za działania Użytkownika związane z korzystaniem z ALBICLA.

9.       Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z:

a)       przerw w dostawie Usług lub niedostępności ALBICLA niezależnych od Usługodawcy lub będących następstwem zdarzeń, których Usługodawca nie mógł przewidzieć,

b)      niepoprawnego funkcjonowania ALBICLA niebędącego winą umyślną Usługodawcy, na przykład problemów technologicznych, wadliwego funkcjonowania ALBICLA lub braku funkcjonalności;

c)       dostępu do Konta Użytkownika przez osoby nieupoważnione

d)      nieznajomości lub nieprzestrzegania przez Użytkownika Regulaminu,

e)      niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem sieci: ataków hakerskich, zainfekowania systemu przez wirusy.

f)        naruszenia praw osób trzecich dokonane przez Użytkowników,

g)       działania osób trzecich za które odpowiedzialności nie ponosi Usługodawca,

h)      braku autentyczności, rzetelności, poprawności, kompletności danych i informacji zamieszczonych w ALBICLA przez Użytkowników oraz przekazywanych informacji między Użytkownikami,

i)        problemów technicznych związanych z działaniem sprzętu, oprogramowania, dostępu Internetu Użytkownika,

j)        zablokowania Konta Użytkownika w przypadku naruszenia Regulaminu.

6.       Usługodawca zobowiązuje się do naprawy wszelkich usterek uniemożliwiających lub utrudniających dostęp do ALBICLA. W każdym takim przypadku Usługodawca jest uprawniony do udostępnienia części sytemu ALBICLA osobom trzecim.

7.       Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian w oprogramowaniu, wprowadzania dodatkowych Usług, usuwaniu Usług, zmian w wyglądzie poszczególnych części systemu ALBICLA.

8.       Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia związane z utraconymi danymi w związku z korzystaniem z ALBICLA.

 

 

VIII.            Reklamacje i rozstrzyganie sporów

1.       Reklamacje związane z funkcjonowaniem ALBICLA należy składać drogą elektroniczną bądź listownie na adres Usługodawcy.

2.       W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrywania reklamacji zaleca się podanie w treści reklamacji takich informacji jak adres e-mail, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych.

3.       Rozpatrzenie reklamacji związanej z funkcjonowaniem ALBICLA następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni roboczych.

4.       Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w ALBICLA.

5.       Użytkownik będący Konsumentem w przypadku sporu z Usługodawcą lub innym Użytkownikiem będącym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:

a.       zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu.

b.       zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.

c.       uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

d.       złożyć skargę poprzez formularz dostępny pod adresem internetowym https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Jest to unijna platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Platforma ta działa we wszystkich językach Unii Europejskiej i mogą Państwo z niej skorzystać po wykorzystaniu procedury reklamacyjnej z Administratorem lub Użytkownikiem będącym przedsiębiorcą.

6.       Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

7.       Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi zgodnie z z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.

 

 

 

    IX.            Prawa użytkownika

1.       Umowa między Administratorem a Użytkownikiem zawierana jest na czas nieokreślony. W każdym momencie Użytkownik może odstąpić od Umowy czy to poprzez poinformowanie o tym fakcie Usługodawcę czy też poprzez usunięcie treści lub usunięcie Konta.

2.       Jak już było wcześniej wskazane Użytkownik może zrezygnować z korzystania z ALBICLA w dowolnym momencie, przy czym dostęp do ALBICLA będzie zachowany do czasu stałej dezaktywacji Konta.

3.       Prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem jego danych osobowych zostały opisane w Rozdziale XI Regulaminu i Polityce Prywatności.

 

      X.            Prawa autorskie

1.       Cała zawartość umieszczona przez Usługodawcę do ALBICLA taka jak tekst, grafika, loga, ikony przycisków, obrazy, kod, oprogramowanie, inne rozwiązania techniczne, bazy danych są własnością Usługodawcy i są chronione prawem autorskim.

2.       Usługodawca udziela Użytkownikom niewyłączną, niezbywalną, nieprzenoszalną, ograniczoną do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z uwzględnieniem eksterytorialnego charakteru sieci Internet, Licencję na korzystanie z ALBICLA. Licencja przysługuje jedynie na czas korzystania z ALBICLA i uprawnia Użytkowników wyłącznie do tymczasowego zwielokrotnienia ALBICLA poprzez jego wyświetlanie w przeglądarce internetowej w celu korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcjonalnością. Użytkownikom nie przysługują jakiekolwiek inne prawa, w tym prawa własności intelektualnej, ponad wyraźnie wskazane w Regulaminie. Użytkownikom nie przysługuje uprawnienie do jakiegokolwiek wykorzystania kodów źródłowych ALBICLA.  Niewywiązanie się z powyższego zobowiązania skutkować może pociągnięciem do odpowiedzialności Użytkownika za dokonane naruszenie autorskich praw majątkowych Usługodawcy.

 

 

    XI.            Dane osobowe

1.       Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.

2.       Wprowadzenie danych w formularzu elektronicznym jak i w Koncie Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę.

3.       Usługodawca przetwarza jedynie te dane Użytkowników, które są niezbędne do prawidłowego wykonania Usług w ramach ALBICLA.

4.       Przetwarzane dane są chronione przez Usługodawcę zgodnie z przepisami prawa i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione.

5.       Użytkownik ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji, wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych lub ich przeniesienia zawiadamiając o tym Usługodawcę.

6.       W przypadku uznania przez Użytkownika ze dane osobowe są nieprawidłowo przetwarzane przez Usługodawcę Użytkownikowi przysługuje skarga do organu nadzorczego.

7.       Usługodawca będzie przetwarzał dane Użytkowników jedynie przez okres trwania Umowy i czas do wygaśnięcia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy.

8.       Więcej informacji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

 

 

  XII.            Postanowienia końcowe

1.       Regulamin jest dostępny nieprzerwanie na stronie internetowej ALBICLA w sposób umożliwiający Użytkownikowi jego odtwarzanie i utrwalanie jego treści w każdej chwili.

2.       Jeśli Regulamin zawiera załączniki to stanowią one integralną część Regulaminu.

3.       Zaakceptowany przez Użytkownika Regulamin i Polityka Prywatności stanowią umowę zawartą między Użytkownikiem a Usługodawcą.

4.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5.       Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu i jego Załączników, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony czy to poprzez wiadomość mailową wysłaną na adres mailowy podany przy Rejestracji czy też w formie wyświetlenia informacji o zmianie Regulaminu lub jego załączników w serwisie ALBICLA.

6.       Zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania: Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział/rozwiązał umowy.

7.       Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Użytkowników korzystających z ALBICLA przed dniem wejścia w życie zmian.

8.       W przypadku wątpliwości interpretacyjnych związanych z postanowieniami Regulaminu decyduje prawo polskie.